TERM

תנאי שימוש

תקנון אתר: תנאי שירות ושימוש, ומדיניות פרטיות

כללי:

הסכם זה הינו מסמך משפטי (להלן: “ההסכם”) בינך לבין בעלי אתר האינטרנט Mornex (להלן: “האתר” ו/או “החברה”).

אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לאתר ולשירות. על ידי רישום לאתר ולשירות, הנך מסכים להיות מחויב על ידי תנאי הסכם זה. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר ו\או להמשיך בהרשמה. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישורו ו/או השימוש באתר פירושם מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה.

 

ההסכם הינו ההסכם המחייב היחיד שבין הצדדים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

החברה אינה מחויבת לכל הצהרה ו/או מצג ו/או הסכמה אחרת שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם כן נעשו על ידי החברה בכתב בהודעה ללקוח לאחר תחילת הסכם זה.

התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי על ידי האתר בכל עת, והם ייכנסו לתוקף מיד לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר. בנוסף, במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מידית ובמקרה כזה רשאי הלקוח להודיע על ביטול ההסכם באופן מידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. הלקוח אינו רשאי להכניס

בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב על ידי החברה.

הלקוח מצהיר כי יש לו הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה, ועל כן, מתחייב לציית לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר הלקוח כי אין בדין ו/או בהסכם ו/או במסמכי התאגדות מטעמו מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה. במקרה של לקוח שהוא יחיד, הלקוח מצהיר כי הוא בגיר.

החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

במידה והוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים. במקרה בו נקבעו תנאים בהזמנת השירות השונים מאלה המפורטים בתנאים כלליים לפי הסכם זה, יחולו התנאים הקבועים בהזמנת השירות.

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין הלקוח לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה או יחסי עבודה, וכי התפקיד היחיד של החברה כלפי הלקוח הוא לספק לו שירותים כמפורט בהסכם זה.

הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כוויתור על קיום החובות כאמור והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

מבלי לגרוע באמור בהסכם, בכל הנוגע לשירותי רישום דומיינים, הלקוח בנוסף יהיה כפוף לאמור ב”תנאים הכלליים לרישום שמות מתחם”.

 

הגדרות:

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם הקשר הופעתם יחייב פירוש אחר:

האתר: חברת Mornex בע”מ;

הלקוח: מי שהתקשר עם החברה לקבלת השירות לפי הסכם זה ו/או מי שפרטיו מופיעים בהזמנת השירות (להלן: “הזמנת השירות”) אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הזמנת השירות: הזמנת שירות על ידי הלקוח, לרבות תיאור חבילת השירות באתר האינטרנט של החברה.

ההתקשרות: ביצוע הזמנת השירות באמצעות הדרכים הנהוגות בחברה לרבות בין היתר באמצעות אתר האינטרנט של החברה, טלפון, אי- מייל או פקסימיליה.

תוכנית:  שירות המוצע על ידי החברה אשר יכול ויכלול מספר מסלולים והמוצע לתקופת התחייבות כמספר החודשים הנקובים בתוכנית.

דמי מנוי: התשלום הנקוב במסלול או ההזמנה שיחויב בו הלקוח מידי חודש עבור חודש או חלק ממנו.

דמי ביטול: הסכום בו יחויב הלקוח בגין התנתקות לפני תום תקופת ההתחייבות הנקובה במסלול.

רישום לשירות ושימוש בשירותי האתר:
החברה תספק ללקוח את השירות שהזמין, כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.

היה והשירות שהוזמן, הינו שירות אשר מוגבל בהיקפו והלקוח חרג מהיקף השירות כפי שהוגדר בהזמנת השירות, לרבות תעבורת הנתונים, נפח הזיכרון או הדיסק או כל מגבלה אחרת, רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום לפי התעריפים המקובלים אצלה במועד ביצוע החריגה או להגביל את הלקוח להיקף השימוש או להודיע ללקוח על ביטול ההסכם.

שירותי גיבוי של מידע של הלקוח כלולים כחלק מחבילת השירות אך ורק במקרים שבהם הדבר מפורט בהזמנת השירות.

לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים ללקוח מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך.

השירות ללקוח יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות הלקוח על פי ההסכם. מבלי לגרוע מהאמור, אספקת השירות מותנית בתשלום מראש של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום מראש במועד הזמנת השירות או במועד חידוש השירות, רשאית החברה להפסיקו באופן מיידי.

השירותים הנמכרים על ידי החברה נמכרים באמצעות רשת תקשורת לרבות רשת האינטרנט, ממומשים וניתנים לשימוש אך ורק באמצעות רשת זו. תמיכה טכנית לעניין גישה לשירותים אלה תינתן באמצעות מוקד השירות כמפורט בהסכם זה ובהזמנת השירות.

קווי התשתית המשמשים לצורך מתן השירותים, יישום האפליקציה, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר, הנמצאים ברשות הלקוח אינם נכללים במסגרת השרות ו/או האחריות הניתנים על ידי החברה אלא אם נרכשו מאת החברה ותחת תנאי האחריות והתמיכה בהם נרכשו.

 

במסגרת השירותים המוצעים על ידי החברה קיימים גם שירותים המתייחסים את מוצרי תוכנה בשני מודלים- מודל רישוי כשירות ומודל תוכנה כשירות:

מודל רישוי כשירות במסגרת שירות זה מקבל הלקוח רישוי לשימוש בתוכנה לתקופה הנקובה במסלול בכפוף לתנאים הכלליים ולתנאים הייחודיים לתוכנה זו.

מודל תוכנה כשירות במודל זה מקבל הלקוח שירות של שימוש בתוכנה לתקופה הנקובה במסלול בכפוף לתנאים הכלליים ולתנאים הייחודיים לתוכנה זו.

הרישוי עבור שירות זה מתבצע על ידי החברה ובאחריותה.

שירות המוצע, בין אם רישוי כשירות ובין אם תוכנה כשירות, ניתן כמות שהוא (As Is) וללא כל התחייבות מצד החברה לגבי איכות השירות או טיבו.

במסגרת רכישת השירות מתחייב הלקוח לתנאים הכלליים הצמודים לכל שירות. תנאים כלליים אלו עשויים להיות חלק מתנאי השירות של בית התוכנה והלקוח מתחייב לפעול לפיהם.

השרות המוצע הוא עבור יחידת קצה אחת ) Per-Seat (, עבור כל יחידת קצה נוספת נדרש שירות נוסף.

הלקוח מתחייב שלא לשכפל או להעתיק ליחידת קצה אחרת או נוספת ולהשתמש בשירות בהתאם לתנאי השירות בלבד.

בכל מקרה לאחר תום קבלת השירות מתחייב הלקוח להסיר מכל מערכות המחשוב שלו כל חלק תוכנה שהתקין.

בנוסף לאמור בסעיף קניין רוחני, מובהר ללקוח כי זכויות היוצרים במוצר שייכים לבית התוכנה בלבד, והלקוח אינו רוכש בשום מקרה זכויות כלשהם במוצר.

מבלי לגרוע באמור לעיל ובאמור בתנאים אלו, שירותי ו/או תוכנות חברת מיקרוסופט יהיו כפופים גם לתנאים המפורטים ב ” –  END USER LICENSE TERMS Microsoft Software ” ו/או ל”הסכם עבור סביבת הענן של “Microsoft של מיקרוסופט )תנאים אלו מצויים באתר החברה(.

תנאי הסכם זה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות של החברה עם הלקוח .

השימוש בשירות:
כלקוח, הנך מסכים כי תהיה רשאי להשתמש בשירות למעט בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש.
לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע של לקוחות אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות.
לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות.

הנך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שיועבר.
לא תהיה רשאי לפרסם בשירות, או להעביר לחבר אחר בשירות, כל אינפורמציה שאינה עומדת בהנחיות לפרסום טקסט, שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות).
על ידי הצטרפות כלקוח, הנך מסכים לקבל הודעות באמצעות מערכת האתר, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על אירועים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות.

הנך מסכים ומאשר כי אין לבעלי האתר כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות של האתר. הנך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים המסופקים עשויים להשתנות בכל עת.

 

רציפות, זמינות ואמינות השירות- (SLA(Service Level Agreement:

החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה וכי המערכת תוכננה, נבנתה ומנוהלת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר.

המערכת בעלת זמינות גבוהה ביותר ועם זאת השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתוכנה, בחומרה, בקווי תקשורת או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות.

החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות מתוך הבנה של המגבלות הקיימות מתחייבת החברה ל-  SLA אשר הינו סביר ומקובל בענף.

נספח SLA מפורט מצורף בלינק ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

הלקוח מסכים כי הפיצוי המוסכם בנספח ה SLA יהיה הסעד היחיד שלו יהיה זכאי, ויהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החברה בנוגע לזמינות ו/או הביצועים של המערכת ו/או השירותים.

מעבר לאמור, האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש באתר והלקוח מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו הבלעדית.

 

תמיכה טכנית ושירות לקוחות:

החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית במהלך עסקים רגיל במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע,  9שעות ביום בין השעות 09:00-18:00 , למעט ערבי חג וחגים.

החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית לתקלות משביתות במתכונת של 7 ימי עבודה בשבוע, 12 שעות ביממה 364 ימים בשנה, למעט יום כיפור.

השירות יינתן טלפונית באמצעות פניה אל מוקד השרות של החברה ותענה לכל המאוחר תוך שעה מעת קבלתה.

שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות גישה לשרות או בעיות לפיהן השירות אינו פעיל.

שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על ידי החברה ו/או באחריותה.

הפניה למוקד השירות תעשה באמצעות פניה טלפונית אל מספר הטלפון: 072-2133899 או בדואר אלקטרוני לכתובת support@mornex.co.il

החברה מספקת שירותי תמיכה הקשורים לאופן הפעלת השירות בתשלום.

יובהר כי במסגרת השרות הלקוח אינו זכאי לתמיכה במשרדיו ובמידה ונדרש טכנאי החברה להגיע אל אתר הלקוח לשם טיפול בתקלה, ישלם הלקוח את דמי הטיפול הנדרשים בהתאם למחירון החברה.

 

תשלומים ובירור חשבונות:

המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת.

התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות יחול התעריף שפרסמה החברה שיהיה בתוקף באותו מועד.

הלקוח יחויב בתשלום החודשי המלא בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמש בפועל בשירותים ובין אם לאו.

התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות חיוב מראש של אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו בהזמנת השירות. התשלום עבור תקופת השירות הראשונית יבוצע עם הזמנת השירות. תשלום עבור חידוש תקופת השירות יבוצע מראש באמצעות אותו אמצעי התשלום אלא אם כן יודיע הלקוח לחברה על שינוי פרטי אמצעי התשלום שהוא מבקש לחייב.

 

תשלום עבור שימוש החורג בהיקף המפורט בהזמנת השירות יתבצע בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לתעריפי החברה ועל פי היקף השימוש החורג לפי רישומי החברה.

בסמוך לאחר חיוב אמצעי התשלום תשלח החברה חשבון ללקוח שבו יפורט סכום החיוב, ובמקרה של תשלום נוסף עבור שימוש החורג מהיקף ההזמנה, יפורט גם היקף החריגה. החשבון ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח לחברה. הלקוח יעדכן כתובת דואר זו ככל שיחול בה שינוי.

 

הלקוח רשאי לפנות לחברה בכתב ובדרכי ההתקשרות המפורטות בתחתית הסכם זה, לצורך בירור בקשר עם חשבון שקיבל.

הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו בתוך 14 יום מיום קבלת החשבון בידיו.

ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום ובמקרה שהערעור יימצא מוצדק תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, כל תשלום אשר לא ישולם במועדו יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר לרבות הוצאות גבייה בשיעור של  5% מסכום הפיגור ולא יפחתו מהסך של 50 ₪ בגין כל חשבון שבפיגור.

החל מתחילת טיפול משפטי, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין של החברה או מטעמה, יתווספו לחיובים כל ההוצאות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל הלקוח יחויב בחיובים ו/או בהוצאות בהן החברה תישא במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ו/או איתור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה  לגבות בנוסף לסכומים הנ”ל הוצאות ו/או שכ”ט שייפסקו על ידי כל ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.

 

התנהגות לקוח:

צוות שירות הלקוחות של האתר עומד לרשות הלקוח במתן תמיכה וסיוע. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות או לעובדים אחרים, הלקוח מתחייב שלא לפרסם בצורה פוגענית, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת, או גזענית. במקרה שמי מעובדי האתר יחוש, בכל שלב שהוא, מאוים או נפגע מהתנהגות הלקוח, נשמרת הזכות לסיים את ההסכם לאלתר, ובמקרה כזה לא יהיה הלקוח זכאי להחזר תשלום כלשהו.

במידה ונתקבל לגבי הלקוח דיווח בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, האתר יהא רשאי להפסיק ככל שיידרש את ההסכם לאלתר.

 

הלקוח מתחייב להשתמש במשאבים והשירותים הניתנים לו על ידי החברה באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין.

להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:

לא תהיה רשאי להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירות להפרת הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל אדם.
לא תהיה רשאי  להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה, השמצה, הוצאת דיבה, הערות גזענות, הערות גסות, הערות מעליבות ו\או בכל אופן פוגע אחר.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירות בכל צורה אשר מפירה, מעתיקה או פוגעת בזכויות של צד שלישי כלשהו, ו/או להפר כל חוק זכויות יוצרים או סימנים מסחריים ו/או זכויות קניין אחרות.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירותי האתר להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר העלול לגרום נזק לאתר, למערכות האתר או למשתמשים בכל צורה שהיא.
לא תהיה רשאי להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן מיני אחר.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירות כדי להפיץ, לקדם או לפרסם כל חומר בכל צורה שהיא, הכולל התרמה, מכתבי שרשרת וכדומה.
לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.
לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.
לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, עכביש , יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, לחציבת נתונים (data mining), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.
לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהו, לשרתים או לרשתות הקשורות לשירות או לאתר כלשהו.
לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כלשהי חומר כלשהו הכולל “וירוסים” או קוד תוכנה, קבצים או תוכנות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת ו/או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה. לא תהיה רשאי לזייף כותרת או חלק ייחודי כלשהו של האתר או לבצע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים, על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.
לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות.
לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה הופכית (reverse engineering), לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהו מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.
לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.

לא תהיה רשאי לבצע פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

מדיניות פרטיות:
המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק לחברה יאוכסן על גבי מחשבים. הלקוח מאשר לחברה שימוש במידע זה וליצירת עותק מכל מסמך, מכתב, תשדורת, קובץ, שיחה וכל מידע אחר שהלקוח ביצע או שמר על מחשבי החברה, וזאת לצורך גיבוי ו/או לצורך בקרה ושמירה על תקינות המערכת ו/או למתן השירותים שרכש.

החברה לא תגלה לאדם אחר את שמו ו/או מענו ו/או פרטי זיהוי אחרים של הלקוח, אלא על פי בקשה מפורשת של הלקוח, לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהלקוח ובלבד שהמידע שנמסר דרוש לשם גביית הכספים, ככל והלקוח יפר את כללי ההתנהגות המפורטים בהסכם זה, או לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או  צו שיפוטי.

החברה מתחייבת לשמור בסודיות כל תוכן שיעלה הלקוח למחשבי החברה, וכי את התוכן הזה לא תגלה החברה לאדם אחר כלשהו, אלא על פי בקשה מפורשת של הלקוח, לצורך אספקת השירות על פי הזמנת השירות, לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או  צו שיפוטי.

הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי מאת החברה לדואר אלקטרוני שמסר לחברה ו/או שהוקצתה לו על ידה ו/או לדפדפן האינטרנט שלו. הלקוח רשאי לבקש שלא לקבל דואר פרסומי כאמור לעיל ובקשה כזו תירשם ותיושם על ידי החברה.

השירות מוצע ללקוח כמות שהוא (AS IS) ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי הלקוח ו/או למטרותיו. הלקוח מצהיר בזה, כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.

בנוסף, האתר אינו אחראי לשימוש בכל מידע אישי שיתגלה במסגרת השירות. האתר מסייג כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של לקוחות אחרים בשירות (לרבות בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות האתר לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה כפי שהם נקובים בהסכם זה וכפי שיעודכנו מפעם לפעם.

קניין רוחני:

במסגרת השירות שמספקת החברה ללקוח, עושה החברה שימוש במערכות מחשב, לרבות בתוכנות מחשב ובידע טכנולוגי המוגנים בזכויות קניין רוחני, כגון זכות יוצרים, פטנטים וסודות מסחר, המהווים קניין רוחני מוגן.

 

הלקוח מקבל זכות שימוש בקניין הרוחני המוגן בהיקף הדרוש לצורך קבלת השירות אך אינו מקבל כל זכות בקניין הרוחני המוגן של החברה ואסור לו לעשות בעצמו או להרשות לאחרים לעשות כל שימוש בקניין הרוחני המוגן של החברה החורג ממטרת קבלת השירות בתקופת השירות.

 

שם החברה, סימני מסחר רשומים ושאינם רשומים של החברה, וכן שמות וסימנים של מוצרים ושירותים שהחברה מספקת, הם רכושה הבלעדי של החברה. בכפוף להוראות כל דין הלקוח אינו רשאי לעשות ברכוש האמור כל שימוש ללא רשותה של החברה בכתב ומראש.

למען הסר ספק, החברה היא הבעלים של כל המספרים וכתובות האינטרנט ומספרי IP שהיא מעמידה לרשות הלקוח בתקופת השירות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לשנות ולהחליף מספרים וכתובות אלה.

 

כל הזכויות בתכנים שמעלה הלקוח למחשבי החברה נותרות בידי הלקוח. הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתוכן כל פעולה הדרושה לשם מתן השירות, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.

כל תגובה, הצעה, שאלה, נתון, רעיון וכיו”ב, שימסור הלקוח לחברה בהתייחס לשירותים שהחברה מספקת, עצם מסירתו לא תחשב לסודית והחברה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש שתמצא לנכון ולכל מטרה לרבות פרסומו.

הלקוח מתחייב, כי הוא הבעלים הבלעדי של המידע המופיע אצלו והמפורסם על ידו.

אחריות ושיפוי מצד הלקוח:

בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים למחשבי החברה במסגרת השירות הניתן לו על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. ידוע ללקוח כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.

במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח בעקבות תלונה שקיבלה החברה או מיוזמתה של החברה, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי את השירות הניתן ללקוח.

 

הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג’ בישראל או מחוץ לישראל ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, בקשר לפעולות הלקוח ו /או לשימוש של הלקוח במשאבי המחשוב של החברה.
בנוסף, הלקוח מתחייב  להגן, לשפות, לשמור ללא פגע את האתר, מנהליו, דירקטורים שלו, עובדיו, סוכניו וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו”ד), הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות ובאתר, לרבות: הפרה של תנאי הסכם זה; האשמות לפיהן חומרים שהלקוח מגיש או משתמש בהם, מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו; פעילויות הלקוח בהקשר של השירות. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

 

בנוסף, הלקוח מסכים בזאת לשפות אתר החברה, על כל הפסד או נזקים, או/ו שכר טרחה משפטי, שהחברה עלולה לספוג כתוצאה מפעילויותיו או משימושו בשירות ו/או בגין כל הפרה מצדו של הסכם זה או כל חיוב או תביעה, שיוגשו נגדו על ידי צד שלישי כלשהו ועליו לשתף פעולה בצורה מלאה ככל האפשר בהגנה נגד כל תביעה. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקחת על עצמם את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין אחר הנוגע בדרך כלשהי לשיפוי מצד הלקוח, אולם רק בתנאי שהלקוח ישאר אחראי לכל תביעה מסוג זה.

חבות והגבלת אחריות מצד החברה:

החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות גבוהה תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות, אולם לאור אופי השירותים מוסכם כי השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה/בחומרה/בקווי תקשורת  או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות, וכי החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות.

השירותים מוענקים כפי שהם “as is” וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.

 

הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג ביחס לרשת האינטרנט או ביחס לכל פעולת תקשורת המבוצעת באמצעותה או שירותים המסופקים באמצעותה, ובהתאם לכך החברה אינה אחראית לתוכנם או דיוקם או מהימנותם או התאמתם של התכנים.

נעשתה על ידי הלקוח או כלפיו במסגרת השימוש בשירותים פגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות הפרת זכויות יוצרים, לא תישא החברה בכל נזק או חבות לגבי סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או  פטנט ו/או מדגם ו/או הוצאות לשון הרע ו/או על נזק שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך שהחברה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי החברה על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח במחשבי החברה ולרבות השחתה או חשיפה או מחיקה של נתונים.

יובהר כי שירותי גיבוי של מידע הלקוח כלולים כחלק מחבילת השירות רק במקרים שבהם הדבר מפורט בהזמנת השירות או ניתנים לרכישה בנפרד.

 

על כן ומתוך הבנה של המגבלות הקיימות ובשים לב לפעילותו ו/או עסקיו, מתחייב הלקוח לבצע פעולות על מנת למנוע ו/או לצמצם ו/או להקטין את נזקיו, לרבות גיבוי הנתונים השייכים לו ונתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, הגנת הנתונים באמצעות מערכות אבטחת מידע, לערוך פוליסת ביטוח הכולל ויתור מצד המבטח על זכות כלפי החברה וכיו”ב, וזאת בכל דרך שימצא לנכון.

 

הלקוח נדרש לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו לכניסה למידע ולשירותים המוקצים לו במחשבי החברה, ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות. בהתאם לכך החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקב אובדן או גניבה או כל שימוש בלתי מורשה אחר לרבות במקרה בו אלו הועברו על ידי הלקוח לצד ג’ ,אשר בהם עליו להשתמש לצורך קבלת השירותים או כחלק מהם לרבות בגין כל מידע רגיש אישי או פיננסי.

בשים לב לכל האמור לעיל הצדדים מסכימים כי הגבלת האחריות המפורטות לעיל חלות על כל העילות מכל מין וסוג שהוא ובכלל כך עילות חוזיות ו/או נזיקיות והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרם ללקוח במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע.

 

הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה. לכן, כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה ועובדיה ובעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי הלקוח ו/או כל מי שמטעמו וכל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכוח הדין.

 

כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על הלקוח לדווח לחברה במהירות האפשרית על כל תקלה כאמור. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של הלקוח שגרמו נזק ללקוח עצמו, ללקוחותיו או לצד שלישי כלשהו ומלוא האחריות על פעילות הלקוח תהא מוטלת על הלקוח בלבד.

 

בכל מקרה בו לא חל פטור מלא מאחריות ו/או נקבע כי חלה אחריות כלשהי על החברה מכל סיבה שהיא, חבותה של החברה תהיה מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על פי הסכם זה וזאת עד לסכום של שלושה חודשי שירות או עד לסכום של 10,000 ₪ בגין רכישת ציוד לפי העניין, ומוסכם כי זהו הסעד היחיד שהלקוח זכאי לו ויהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החברה.

תקופת ההסכם וחידוש הסכם:

תקופת ההסכם תהיה בהתאם לתקופת השירות אליה הצטרף הלקוח על פי הזמנת השירות והתקופות הנוספות שיתווספו אליה בהתאם להוראות אלה.

בתום תקופת השירות ההסכם יוארך באופן אוטומטי לתקופה זהה נוספת בהתאם לסוג השירות שנבחר, אלא אם החליט הלקוח על הפסקת השירות מיוזמתו בטרם הסתיימה תקופת השירות והודיע לחברה על כך שאינו מעוניין להאריך את תקופה ההסכם, וזאת באמצעות מתן הודעה לחברה על כך 7 ימים בטרם תום תקופת השירות.

ביטול ההסכם ו/או הפסקת השירות בידי הלקוח:

הלקוח רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מהחברה, כולם או מקצתם, או לבטל את ההסכם עם החברה לפי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן הסבר וזאת באמצעות הודעה בכתב לחברה.

אין בהפסקת קבלת השירותים כאמור כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לתשלום יתרת החוב ותשלום דמי הביטול עד לתום תקופת השירות.

ביטול ההסכם ו/או הפסקת השירות בידי החברה:

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, או לבטל את ההסכם עם הלקוח, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו עבור השירותים שהוא מקבל מהחברה; הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים; הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם; החברה סבורה לפי שיקול דעתה כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו ככל וישנם באמצעות החברה; קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות; במקרה של תקיפת סייבר על הלקוח באמצעות ידי צד שלישי אשר החברה סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי החברה או ללקוחותיה.

במקרים המפורטים לעיל, החברה רשאית להודיע ללקוח על ביטול ההסכם מכל סיבה ובכל עת. עם ביטול ההסכם תישלל הגישה של הלקוח למשאבי המחשוב של החברה ולאחר 3 ימי עבודה יימחק כל התוכן של הלקוח ממחשבי החברה.

החברה רשאית להפסיק מתן שירות מסוים משיקולים מסחריים ו/או טכניים על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה כזה תודיע החברה ללקוח על מועד הפסקת השירות המתוכנן ותיתן ללקוח זמן סביר למציאת חלופה. בגין הפסקת שירות זו לא יחויב הלקוח בדמי ביטול.

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, ככל והדבר דרוש לצורך תפעולה או תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה, וכן לבטל את ההסכם עקב כוח עליון שאינו בשליטת החברה או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

משמעות ביטול ההסכם או סיום השירות ודמי ביטול:

עם סיום ההסכם/השירות או ביטולו או הפסקתו על ידי אחד הצדדים מכל סיבה שהיא, יחולו התנאים הבאים:

  • במקרה בו בחר הלקוח שירות הכולל התחייבות לתקופה מסוימת אשר טרם הסתיימה, יחויב הלקוח בדמי ביטול השירות כמפורט בפרטי השירות הספציפיים המפורטים בו.
  • במקרה בו רכש הלקוח ציוד כלשהו במסגרת השירות, ישלם את יתרת החוב בתשלום חד פעמי שיבוצע מיד עם ביטול העסקה.

עם סיום ההסכם, כל השירותים הניתנים ללקוח יופסקו ועל הלקוח לדאוג להעברת נתוניו ולהודיע לגורמים אחרים רלוונטיים על השינוי הנובע מכך לרבות שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, כתובות IP וכל שינוי אחר.

על אף אחד מהצדדים לא יחולו חובות כלפי הצד השני אלא במידה שהדבר נקבע במפורש בהסכם זה.

בסיום ההתקשרות או עם ביטול ההסכם מכל סיבה, רשאית החברה להמשיך להחזיק ולעכב כל ציוד ו/או מידע ו/או קבצים ו/או כתובות IP ו/או מסמכים בכל פורמט שהוא, השייכים ללקוח והנמצאים ברשותה, עד לתשלום מלוא התמורה בגין השירותים שסופקו על ידה ותשלום הסכומים אותם יהא חייב הלקוח בגין סיום ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה ותנאי השירות הספציפיים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי החברה אינה מחויבת לשמור נתונים של הלקוח לאחר ביטול ההסכם ו/או סיום השירות.

תלונות ויישוב מחלוקות:
על מנת לפתור בעיות בנוגע לשירות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות כמפורט באתר, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@mornex.co.il

כל מחלוקת משפטית הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו ו/או לשימוש באתר ו/או לשירותים ו/או לתשלומים הקשורים להסכם זה, תידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, שלו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי קרא את תקנון האתר וכן הינו מסכים ומחויב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של האתר.

 

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14/5/19.

 

 

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ ללא עלות!

צוות המומחים של MORNEX יעזור לכם לבחור את התוכנית הטובה ביותר עבור חברתכם!

אתם מוזמנים לכתוב לנו!
info@mornex.co.il

WhatsApp Logo
Skip to content